Publisher Rates
Chi phí trên 1000 lượt xem Thu nhập trên 1000 lượt xem
Desktop Điện thoại di động / máy tính bảng
Thỏa thuận toàn cầu (Tất cả các nước) $0.4000 $0.4000
Canada $0.4000 $0.4000
United Kingdom $0.4000 $0.4000
United States $0.4000 $0.4000
Chi phí trên 1000 lượt xem Thu nhập trên 1000 lượt xem
Desktop Điện thoại di động / máy tính bảng
Thỏa thuận toàn cầu (Tất cả các nước) $0.4000 $0.4000
Canada $0.4000 $0.4000
United Kingdom $0.4000 $0.4000
United States $0.4000 $0.4000
Vietnam $0.4000 $0.4000